Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:n henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste. Laadittu 9.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Yrityspuistontie 11, 90940 Jääli
Y-tunnus 0873987-0

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Matila, timo.matila@omv.fi, 0444 333 001
Yhteystiedoista vastaava henkilö yhtiössämme on Laura Tuohino.

3. Rekisterin nimi

Työntekijöiden perehdytysrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy kerää perehdytettävien työntekijöiden henkilötiedot työsuhteeseen ja perehdytykseen liittyvää kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Perehdytettävästä työntekijästä kerättävät tiedot ovat: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, veronumero sekä mahdollisten pätevyystodistusten voimassaoloajat.
Tietoja säilytetään työsuhteen ajan.

6. Tietojen kerääminen ja suojaaminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijältä omv.fi/perehdytys -sivulla sijaitsevan lomakkeen kautta.

Tietoja ei luovuteta Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:n ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).